Shërbime & pjesë këmbimi

Shërbime & pjesë për pajisje si:

Çekiç hidraulik

Eskavatorë & makineri të tjera

Sonda shpimi

Martel pneumatik

Matrapik


spare-3
spare-5
spare-4
spare-7

Shërbime e pjesë për makineri si:

Kova

Kompaktorë

Gërshëra

Thërmues

Përshtatës

spare-8
spare-9